Условия за ползване


Условия за използване на интернет сайта

Прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.millenniarooms.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Еврона АД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Чрез ползването на Услугите, Вие приемате Политиката за защита на лични данни, която съставлява неразделна част от тези условия. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Еврона АД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Еврона АД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна,ул. "Иван Страцимир" 2А, офис 412
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе, ул."Тулча" 15
 4. Данни за кореспонденция: гр. Русе, ул."Тулча" 15
 5. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни Адрес:

  гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите Адрес:

  1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 103833105

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основната характеристика на Услугата е достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 5. Настоящите общи условия се прилагат към всички услуги, предоставени от Доставчика.

Чл. 6. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата.

(4) Този договор се счита за сключен от момента на първото използване на Услугата от Ползвателя. Настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

Чл. 7. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 8. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 9. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 10. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите.

(3) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, след което последният своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

(2) Ползвателите приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 12. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случаите по чл. 7, ал. 3 от тези общи условия;

Чл. 13. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 14. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 18. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 1.1.2017 г.